This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

SWIFT overeenkomst strijdig met wet volgens toezichthouders

De Europese privacytoezichthouders hebben de leden van het Europees Parlement laten weten dat de nieuwe versie van de Swift-overeenkomst voor het uitwisselen van bankgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (Swift II) in strijd is met EU-regelgeving.

Rechtsbescherming ontbreekt voor de burger

Het CBP schrijft in het nieuwsbericht Nieuwe Swift-overeenkomst in strijd met privacywetgeving op haar website:

Het belangrijkste punt van kritiek betreft het ontbreken van voldoende rechtsbescherming. De bepalingen van de ontwerpovereenkomst garanderen personen van wie de gegevens in de VS worden verwerkt geen toegang tot de rechter. De overeenkomst bepaalt wel dat dit recht zal worden gerespecteerd, maar stelt tegelijkertijd geen nieuwe rechten in het leven te roepen of toe te kennen aan welke persoon dan ook. Omdat het geldend recht van de VS niet voorziet in rechtstoegang voor niet-onderdanen van de VS, betwijfelen de Europese privacytoezichthouders ten zeerste of voor hen wel een mogelijkheid voor toegang tot de rechter beschikbaar zal zijn.

Daarnaast constateren de privacytoezichthouders dat de overeenkomst de bevoegdheden die zij krachtens EU-recht hebben, inperkt. De overeenkomst reduceert de toezichthouders tot brievenbus voor rapportages die door medewerkers van de [US Treasury Department] worden gemaakt. […]

Tevens hebben de Europese toezichthouders ernstige bedenkingen bij overdracht van grote hoeveelheden financiële gegevens aan de VS, die vervolgens verstrekt kunnen worden aan opsporingsinstanties zowel in de VS als in de EU-landen.