This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Registratie 12-minners door JCO’s onwettig

De registratie van gegevens over jongeren in de leeftijd tussen zes en twaalf jaar door JCO's is onrechtmatig, zo constateert het CPB na onderzoek. Ook op andere manieren worden onvoldoende zorgvuldig met de verwerkte gegevens omgegaan.

Het CBP schrijft in het persbericht Veiligheidshuizen onzorgvuldig met gegevens van minderjarigen:

Binnen veiligheidshuizen is sprake van intensieve en structurele samenwerking tussen verschillende partijen waarbij een grote hoeveelheid informatie wordt uitgewisseld en vastgelegd. Het gaat hierbij ook om gevoelige persoonsgegevens, zoals strafrechtelijke gegevens. Uitwisseling van gegevens heeft gevolgen voor de bejegening van de betrokkenen. Niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving door de partijen in het overleg binnen de veiligheidshuizen kan langdurige negatieve gevolgen hebben voor een kwetsbare groep als minderjarigen.

Het CBP heeft geconcludeerd dat duidelijke criteria voor agendering van minderjarigen voor bespreking in het vaste overleg voor jeugdigen binnen de veiligheidshuizen ontbreken. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die waarborgen eist voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ook komt het CBP tot de conclusie dat de verwerking van persoonsgegevens in het registratiesysteem van de veiligheidshuizen bovenmatig is omdat hierin alle jongeren die in aanraking zijn geweest met politie worden opgenomen, onder wie ook alle jongeren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Tot slot heeft het CBP de verstrekking van gegevens van jongeren door het politiekorps, het OM en de Raad voor de Kinderbescherming ten behoeve van het overleg binnen de veiligheidshuizen onderzocht. Ook hierbij is strijd met de wet geconstateerd.