This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Regering standaardiseert privacybeoordeling nieuwe wetten

Afbeelding: De Stemvork van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Aan de hand van een vragenlijst wordt nieuwe wetgeving vooraf beoordeeld op de de inbreuk op de privacy. Het effect hangt af van de implementatie.

Uit de inleiding van het Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst:

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een hulpmiddel om bij ontwikkeling van beleid, en de daarmee gepaard gaande wetgeving of bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden, privacyrisico’s op gestructureerde en heldere wijze in kaart te brengen. […] Een PIA is geen vrijblijvende enquête. In het bijzonder is de vragenlijst inhoudelijk gezien zowel richtinggevend als corrigerend bedoeld. Daarnaast moet het beantwoordingsproces als zodanig ook bewustwording stimuleren van de uiteenlopende privacy-aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij ontwikkeling van een wetgeving en beleid en in dat kader te ontwikkelen ICT-systemen en databestanden. […] Vanwege het richtinggevende en corrigerende karakter van een PIA zal het invullen van de vragenlijst vaak een dynamisch proces zijn, waarbij concept-(beleids)oplossingen of het concept-functionele systeemontwerp geleidelijk worden aangescherpt.

Een serieus uitgevoerde PIA zal richtinggevend en corrigerend hebben gewerkt. Plannen zijn toegespitst en uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat bij voorbereiding van wetgeving, beleid en overheidsICT-systemen privacy-aspecten als zodanig onderdeel zijn geworden van het afwegingsproces. […] De afwegingen en keuzes die uit de uiteindelijke antwoorden blijken zullen per wets- of beleidsvoorstel danwel ICT-systeem verschillen. Voor de verantwoording van het uiteindelijke gebruik van persoonsgegevens zal tevens moeten worden verwezen naar eerdere beleidskeuzes en oplossingen in andere contexten. Ook nieuwe aspecten, of elementen die afwijken van eerder gemaakte keuzes (bv. meer gegevens dan voorheen, een ander systeem dan voorheen, etc.), zullen nadere toelichting verdienen. […] Bij wetgeving wordt over PIA-resultaten een passage opgenomen in de toelichting. Daarin kan dan een samenvatting worden gegeven van de belangrijkste afwegingen en keuzes.

Het College bescherming persoonsgegevens heeft in december haar mening gegeven over het concept van het document.