This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Privacybeperkende maatregelen voortaan toetsen

Afbeelding: Horizon van John Hayes | Licentie: CC BY-NC

Tijdens de laatste zitting van de Eerste Kamer is op de valreep nog een belangrijke motie aangenomen. De motie vraagt de regering om privacybeperkende maatregelen voortaan te toetsen.

Bits of Freedom schrijft over de motie:

De motie-Franken (CDA) werd door alle partijen ondersteund, behalve door de VVD-fractie. In de motie verzoekt de Senaat aan de regering om privacybeperkende voorstellen voortaan te toetsen aan vijf strenge criteria:

  • De noodzaak, effectiviteit en hanteerbaarheid van de maatregel;
  • De proportionaliteit: de inbreuk mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is;
  • De resultaten van een Privacy Impact Assessment, zodat vooraf is onderzocht welke risico’s de maatregel met zich meebrengt;
  • De mogelijkheid van een effectief toezicht en controle op de uitvoering van de maatregel, te realiseren door onder meer audits door de onafhankelijke toezichthouder;
  • Beperking van de geldigheidsduur door een horizonbepaling of in ieder geval een evaluatiebepaling.

Zoals met alle moties, is de regering niet verplicht gehoor te geven aan het verzoek van de Senaat. Maar door de overweldigende steun – en met name de ondertekening door zes partijen (CDA, SGP, SP, D66, GroenLinks, PvdA) – is de motie een politiek zwaargewicht. De Senaat committeert zich derhalve aan dit intiatief en levert stevig aan geloofwaardigheid in als ze deze criteria zelf niet respecteert. Bovendien heeft ze haar verantwoordelijkheid in ons staatsrechtelijke bestel als ‘hoeder van onze grondrechten’ tijdens haar laatste vergadering hoog gehouden.