This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Presentatie ICT-beleid kabinet 2011-2015

schermafdruk website rijksoverheid.nl

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie presenteerde gisteren het ICT-beleid van het kabinet voor de periode 2011-2015. Aan bod komen onder meer meldplicht datalekken telecombedrijven, open overheidsdata en transparantie over abonnement voor internetverbindingen.

In de Digitale AgendaNL schrijft het ministerie:

Overheidsdata via open standaarden

Overheidsdata zijn vooralsnog echter vaak niet ‘open’ omdat ze bijvoorbeeld niet vindbaar zijn of niet door computers kunnen worden gelezen. Hierdoor kunnen ondernemers er niet direct mee aan de slag. Het kabinet wil ondernemerschap stimuleren door zoveel mogelijk van haar eigen data via open standaarden beschikbaar te stellen voor doorontwikkeling door bedrijven. Het spreekt vanzelf dat veiligheidsgerelateerde, bedrijfsvertrouwelijke en tot personen te herleiden data daar buiten valt.

Auteursrecht

Naast het wegnemen van de barrières voor online aanbod van creatieve content is het kabinet van mening dat het auteursrecht moet worden aangepast op de 21e eeuw. De snelle technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die ontstaan voor consumenten zetten de bestaande limitatieve lijst van uitzonderingen op het auteursrecht onder druk. Het kabinet zet zich daarom in voor een ‘fair use’ uitzondering die in eerste instantie is gericht op het stimuleren van (niet- commercieel) creatief hergebruik van werken

Toegang tot internet (netneutraliteit)

Het kabinet vindt dat iedere consument toegang moet kunnen krijgen tot alle informatie op het internet en dat dienstenaanbieders via internet hun diensten moeten kunnen aanbieden aan consumenten. Het kabinet vindt ook dat ISP’s daarbij de ruimte moeten krijgen om het internetverkeer zodanig te managen dat de kwaliteit van de dienstverlening voor gebruikers zo min mogelijk wordt beïnvloed door congestie op het netwerk.

Als eindgebruikers een helder beeld hebben van kwaliteit en snelheid van hun aansluiting en van eventuele beperkingen van toegang tot diensten, toepassingen en content, zijn zij in staat aanbieder en abonnement te kiezen die het beste bij hen past.

Omdat het kabinet gelooft in de kracht van concurrentie om te voldoen aan wensen van consumenten, legt het kabinet ISP’s en leveranciers van randapparatuur in 2011 een transparantieverplichting op conform het Europese New Regulatory Framework. ISP’s en leveranciers moeten, voordat een abonnement wordt aangegaan, duidelijkheid verschaffen over wanneer (onder welke omstandigheden) ze welke verkeersstromen verschillend behandelen (zoals blokkeren, vertragen of voorrang verlenen). Ook moet een ISP aangeven welk effect de verkeersmaatregelen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Als deze transparantiemaatregelen niet afdoende zijn, zal het kabinet kwaliteitseisen stellen aan de dienstverlening over het internet. […]

In het verlengde van een motie van de Tweede Kamer wil het kabinet tevens dat ISP’s transparanter worden over de realistisch te bereiken internetsnelheden. Consumenten moeten vooraf weten welke snelheid ze mogen verwachten van de internetverbinding die ze willen afnemen.

Aanpak botnets

Botnets zijn een van de belangrijkste dreigingen op het internet. […] Het gevolg is dat slechts in 10 procent van de besmettinggevallen contact wordt opgenomen met klanten. Dit moet beter gelet op de omvang van het probleem.

Daarom worden in het Platform Internetveiligheid nadere afspraken gemaakt om te komen tot een oplossing. Deze oplossing moet inzichtelijk maken welke computers in een netwerk van een ISP besmet zijn en hoe klanten op een kosteneffectieve manier kunnen worden geholpen hun PC te ontsmetten. Dit kan bijvoorbeeld via het door ISP’s gezamenlijk opzetten van een ‘clearinghouse’: een gedeeld systeem voor detectie en ontsmetting van botnets.

[D]e sector werkt een oplossing uit voor een (kosten)effectieve aanpak van botnets. In het Platform Internetveiligheid worden vervolgens afspraken gemaakt over de implementatie ervan in 2012.

Privacy

Om vertrouwen te creëren en te behouden, wil het kabinet dat bedrijven richting gebruikers transparant zijn én hen zeggenschap geven over het (verdere) gebruik van hun privacy gerelateerde gegevens. Gebruikers moeten handelingsperspectief krijgen om inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer te voorkomen. Dat betekent dat de eindgebruiker erop gewezen moet worden wanneer zijn surfgedrag wordt gevolgd en voor welk doel deze informatie wordt gebruikt. In de herziene ePrivacy richtlijn wordt het vertrouwelijke karakter van communicatie, met de zogeheten cookiebepaling, aangepakt. Adverteerders zijn verplicht tot het verstrekken van informatie en het vragen van toestemming aan de eindgebruiker.

Naast zeggenschap over het gebruik van persoonsgegevens is ook de bescherming van opgeslagen persoonsgegevens van belang. Daarom wordt voor telecomaanbieders een meldplicht inbreuk persoonsgegevens ingevoerd. De meldplicht is ter bescherming van de privacy van de gebruikers en geeft telecomaanbieders een prikkel om hun eigen beleid en veiligheidsmaatregelen aan te scherpen.