This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie fouilleert straks heel Nederland preventief

Afbeelding: Hand.Tied.ProPalestine.State.WDC.5apr02 van Elvert Barnes | Licentie: CC BY 2.0

Afgelopen week werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen waarmee preventief fouilleren straks door de politie in heel Nederland mogelijk is.

Op 5 maart is in de Tweede Kamer het voorstel Verruiming fouilleerbevoegdheden aangenomen. De tekst daarvan luidt:

Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan de burgemeester in een onvoorziene, spoedeisende situatie een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie toepassen.

In haar stemverklaring zegt Mevrouw Berndsen-Jansen (D66):

Voorzitter. Het voorliggende wetsvoorstel geeft burgemeesters de bevoegdheid om met het terzijde schuiven van de democratisch gekozen gemeenteraad een gebied aan te wijzen waarin twaalf uur lang preventief gefouilleerd kan worden. Preventief fouilleren tast de privacy en de lichamelijke integriteit van mensen aan en is daarom een te zwaar en voor D66 onacceptabel middel. Door deze wet bestaat nadrukkelijk het gevaar voor willekeur en ongeoorloofde selectie op onschuldige burgers. Dat wil de D66-fractie niet, en daarom stemt zij tegen dit wetsvoorstel.

Alleen D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.