This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister wil proportionaliteit meewegen in Wob-verzoeken

Afbeelding: archives van Jérôme | Licentie: CC BY

Uit antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer blijkt dat minister Donner nadenkt over het inperken van de Wet openbaarheid van bestuur. De overheid moet kunnen gaan afwegen of de beantwoording van een verzoek niet teveel moeite kost.

In Antwoorden kamervragen administratieve lasten van commercieel getinte Wob-verzoeken schrijft de minister:

Ik heb geen overzicht van de inhoud van de Wob-verzoeken dat bij alle verschillende bestuursorganen in Nederland wordt ingediend en kan u evenmin iets zeggen over het doel waarmee ze worden ingediend. Zodoende kan ik u niet zeggen of hier sprake is van een trend of van een afzonderlijk geval waarin op grond van de Wob wordt verzocht om informatie die commercieel wordt gebruikt.

[D]e openbaarheid van bestuur [vormt] een fundamenteel onderdeel van de democratische rechtstaat. De afhandeling van Wob-verzoeken behoort daarom tot het werk van bestuursorganen, zoals politiekorpsen. De overheid, waaronder de politie, moet echter ook effectief kunnen functioneren. Het streven naar een efficiëntere overheid betekent dat de inzet van politiecapaciteit voor Wob-verzoeken niet onbeperkt kan zijn. Dit stelt derhalve grenzen aan de mate van openbaarheid.

Vanuit het oogpunt van een effectieve en compacte overheid wil ik het punt van ‘proportionaliteit’ meenemen in de discussie over de Wob. Zoals eerder aan de Kamer toegezegd, stuur ik u op korte termijn een brief met daarin voorstellen om oneigenlijk gebruik van de Wob te voorkomen. Daarin zal ik ook ingaan op de afhandeling van omvangrijke Wob-verzoeken. Bij omvangrijke Wob-verzoeken gaat het weliswaar doorgaans niet om oneigenlijk gebruik van de Wob, maar een omvangrijk Wob-verzoek vormt wél een grote belasting voor het betreffende bestuursorgaan.

De minister noemt zelf ook een alternatief: meer uit eigen beweging openbaar maken.

Een succesvolle manier van het toegankelijk maken van informatie van de politie is het bij het korps Noord-Holland Noord ingevoerde boetevolgsysteem. Daarin kunnen mensen informatie opvragen over een boete, zoals de flitsfoto, de locatie van de flitspaal, het ijkrapport en de akte van aanstelling van de bekeurende politieambtenaar. Deze toepassing wordt uitgebreid naar andere korpsen. Invoering van het boetevolgsysteem betekent een verbetering van de dienstverlening en een vermindering van het aantal Wob-verzoeken bij de politiekorpsen

De vragen werden ingegeven door een brief van een politieambtenaar aan een kamerlid.