This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister onderzoekt notificaties bij EPD raadplegingen

Minister Klink van Volksgezondheid, Sport en Welzijn onderzoekt of het mogelijk is om via SMS een notificatie aan de burger te sturen wanneer dat een arts zijn of haar EPD dossier raadpleegt. Ook onderzoekt de minister of het mogelijk is om, op verzoek aan de burger, regionale begrenzing aan te brengen.

Uit een brief van de minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, Klink, aan de Eerste Kamer:

In de tweede plaats zal ik naar aanleiding van hetgeen een aantal experts heeft opgemerkt laten onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, het mogelijk is om op verzoek van de patiënt regionale begrenzing van de informatieuitwisseling binnen de landelijke infrastructuur aan te brengen. Tevens zal ik bezien of automatische sms-notificatie van raadplegingen aan patiënten haalbaar is. Een burger ontvangt – zodra een arts zijn of haar gegevens heeft opgevraagd via de landelijke infrastuctuur – per sms een bericht hierover. Ik zal ten aanzien van deze twee punten technische impactanalyses laten uitvoeren door Nictiz. Daarnaast bestudeer ik eventuele juridische consequenties daarvan voor het wetsvoorstel en het besluit. Het in kaart brengen van de mogelijke technische en juridische impact dient uiteraard zorgvuldig te gebeuren en neemt circa 3 maanden in beslag.