This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Meer bezwaren tegen patientendossier dan verwacht

De minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn heeft de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over de invoering van het EPD gestuurd. Uit de rapportage blijkt dat er beduidend meer mensen dan verwacht bezwaar tegen opname in het EPD hebben aangetekend. De minister schrijft verder onder meer over de problemen rond de verwerking van de bezwaren en de wijze waarop de burger straks zelf toegang tot het EPD moet gaan krijgen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gisteren een voortgangsrapportage over de invoering van het landelijk EPD aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief Lokale kopie "Lokale kopie: Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier" schrijft hij onder meer:

Op dit moment zijn bijna 100 zorgaanbieders aangesloten en ongeveer 330.000 patientendossiers beschikbaar in het EPD. In januari is binnen de pilot- en koploperregio's 22.607 keer succesvol een medicatiedossier opgevraagd en 8.650 keer een overzicht van de huisartswaarneemgegevens.

Er blijken meer bezwaren tegen opname in het EPD te zijn ontvangen dan men vooraf had verwacht, bovendien is ook de verwerking van onvolledige of onleesbare formulieren meer werk dan ingecalculeerd:

Sinds de start van het informed consent proces op 1 november jl. tot half maart 2009 zijn circa 438.000 bezwaren ontvangen. Dit is meer dan de oorspronkelijke verwachting op basis van de ervaringen in de koploperregio's van tussen de 1 en 2%. […]

In mijn brief van 18 december heb ik aangegeven dat gebleken is dat een aanzienlijk deel van de bezwaren niet verwerkt kon worden vanwege niet volledig ingevulde of onleesbare formulieren of het ontbreken van bijlagen. […] Om het mogelijk te maken de betreffende burgers een aanvullend schriftelijk verzoek te doen, heeft Nictiz opdracht gegeven aan het productiebedrijf dat de verwerking van de bezwaren uitvoert, om het bestaande werkproces aan te passen. […] Nictiz heeft aangegeven hier een langere doorlooptijd voor nodig te hebben dan de oorspronkelijke periode tot 30 maart 2009. Om Nictiz de ruimte te geven de kwaliteit van dit proces te borgen en ook burgers de mogelijkheid te geven om incomplete bezwaren aan te vullen, heb ik besloten het landelijk schakelpunt niet voor 1 juli 2009 open te stellen. […] In het tweede kwartaal van 2009 staan ruim 800 aansluitingen in de planning, waarvan meer dan de helft huisartspraktijken. Gezien bovenstaande kunnen deze aanbieders momenteel nog niet worden aangesloten. De voorbereidingen voor een inhaalslag na 1 juli 2009 worden inmiddels getroffen. […] Voor de tweede helft van 2009 wordt op dit moment gestreefd naar 2500 tot 3000 nieuwe aansluitingen.

Hoe de patient zelf toegang tot zijn gegevens in het EPD kan krijgen, is nog niet geregeld. De minister schrijft hierover:

Recentelijk heb ik met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afspraken gemaakt over het tot stand komen van een toegangsmiddel om toegang van de patiënt tot zijn eigen medische gegevens in het EPD elektronisch mogelijk te maken. Gelet op de aanwezige mogelijkheden en het advies van PWC in dit kader is besloten om gebruik te maken van DigiD en dit aan te vullen met een zogenaamde face to face authenticatie. Dat betekent dat voor toegang tot het EPD het volgende proces gaat gelden. Iemand vraagt elektronisch een DigiD aan. Daarvoor worden de volgende gegevens aangeleverd: naam, wachtwoord, mobiel telefoonnummer voor sms-jes per transactie. Er wordt een brief met een activeringscode naar een uitgifteloket verzonden, waar het op vertoon van een geldig identiteitsdocument (de face to face controle) kan worden afgehaald. De face to face authenticatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het krijgen van elektronische toegang van de patient tot het EPD. Dit traject zal met prioriteit worden ingericht.

In de bijlage van het voortgangsrapportage Lokale kopie "Rapportage invoering landelijk EPD" zijn meer getallen genoemd. Het NRC meldt in Meer bezwaren tegen patiëntendossier dan verwacht ook nog:

Tot het zover is kunnen geen nieuwe zorgverleners op het landelijke patiëntendossier worden aangesloten. […] Bijna 6500 zorgaanbieders zullen worden aangesloten op dit systeem. Nu zijn dat er nog maar honderd. Naar verwachting wordt de aansluiting voorjaar 2010 verplicht.