This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Brief minister Klink aan Tweede Kamer over EPD

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Klink over de belangrijkste resultaten uit het onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit en over de compensatie voor het maken van bezwaar voor kinderen. De minister informeert de kamer over de stappen die nu worden genomen:

In samenwerking met Nictiz wordt momenteel gewerkt aan de uitvoering van een stappenplan om te komen tot toegang voor de zorgconsument tot het EPD. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de eindgebruiker, de zorgconsu-ment, en die van de zorgverlener. Binnen de scope van dit plan behoren de volgende stappen te worden genomen:

  • Het ontwerpen van de infrastructuur voor toegang van de zorgconsument, inclusief een impactanalyse op het landelijk schakelpunt.
  • Het ontwerpen van het noodzakelijke identificatie en authenticatie service, inclusief de interfaces met DigiD, inclusief sms, en de face-to-face controle.
  • Het ontwerpen van een webtoepassing voor toegang van de zorgconsument. Met betrekking tot de functionaliteit moet onderscheid worden gemaakt tussen twee prioriteiten. Het eerste betreft toegang tot het autorisatieprofiel (totaal bezwaar, uitsluiten zorgverleners op naam en op beroepsgroep) en de tweede prioriteit is de inzage in logginggegevens, de verwijsindex, de medicatiegegevens en de waarneemgegevens van de huisarts.
  • Het bouwen en testen op het gebied van acceptatie en integratie van alle reeds ontworpen componenten (infrastructuur, identificatie en authenticatie service en de webtoepassing).
  • Het uitvoeren van pilots. De eerste zal in januari 2009 van start gaan in de regio Twente.
  • Hierna kan worden overgegaan op de daadwerkelijke implementatie en in gebruik name door zorgconsumenten. Dit zal eind 2009 gereed zijn.

Over de compensatie voor de extra kosten (voor uittreksel geboorteregister en GBA) die gemaakt moeten worden voor het aantekenen van bezwaar voor kinderen schrijft de minister:

Na de verwerking van het bezwaar ontvangt de indiener ervan een brief waarin wordt gewezen op de mogelijkheid tot vergoeding. Wanneer de indiener voor vergoeding in aanmerking wil komen, wordt men verzocht een eenvoudig antwoordformulier waarop het bank- of gironummer, naam en woonplaats in te vullen. Dit formulier kan men terugsturen met een bijgevoegde antwoordenveloppe. Zo snel mogelijk na ontvangst zal de uitbetaling van de vergoeding plaatsvinden. Per ingediend origineel uittreksel van het geboorteregister of GBA zal een vergoeding van € 15,- worden verstrekt.