This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Kamervragen over toename aantal internettaps

De Tweede Kamerleden Gerkens (SP) en Peters (GL) hebben vragen gesteld aan de minister van Justitie over de toename van het aantal internettaps. Peters wil onder meer weten:

Welke oorzaken heeft deze explosieve toename? Duidt deze toename op een al te lichtvaardig gebruik van deze dwangmiddelenbevoegdheid? Hoe wordt voorkomen dat de internettap onnodig blijft doorlopen? Kunt u aangeven of de notificatieplicht wordt nageleefd?

Vindt u de vergoeding voor de uitvoerende instanties adequaat daar de kosten voor het voldoen aan de verplichting tot het aanleggen van een internettap aanmerkelijk hoger zijn dan de door u geboden vergoeding?

Gerkens vraagt onder meer:

Zijn de cijfers die de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers bekend maakt, te weten 335 internettaps op een groep van 1,5 miljoen internetters, naar uw mening te extrapoleren naar een geschat totaal van ongeveer 3350 internettaps voor heel Nederland? Zo nee, waarom niet?

Is het waar dat een internettap een internet provider gemiddeld 1300 euro kost, maar dat hiervan slechts 13,13 euro standaard vergoed wordt door de overheid? Zo nee, wat is de vergoeding dan wel? Kunt u uw antwoord toelichten?