This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Justitie vroeg 1,7 miljard kentekens op in 2013

Afbeelding: Take Me Home van Hindrik Sijens | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Justitie vordert niet alleen specifieke kentekens, maar krijgt ook dagelijks automatisch hele batches van het RDW aangeleverd.

Uit het hoofdstuk over elektronische informatieverstrekkingen uit het jaarverslag over 2013:

Politie, Justitie en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen de registers van de RDW online bevragen voor hun handhavingstaken. Deze komen voort uit wet- en regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet en de APK- en WAM-verplichting. Meer dan de helft van de informatieverstrekking betrof frequent herhaalde verstrekkingen over voertuigen waar iets mee ‘aan de hand is’ voor de zogenoemde ANPR-controles (automatic numberplate recognition) door de Politie. Een substantieel deel van de gevraagde informatie bestond uit een aantal eenvoudige bevragingen, zoals de controle van APK-goedkeuringen. In 2013 verdubbelde het aantal informatieverstrekkingen aan politie, Justitie en BZK ten opzichte van 2012. Van 119.300.000 bevragingen in 2012 naar 239.700.000 bevragingen in 2013. Het gaat hierbij om de bevragingen vanuit iTrechter/Sensing. Men houdt daarmee een aantal bewegingen op de Nederlandse weg in de gaten en maakt daarbij gebruik van profielen. Door bevragingen op het kentekenregister controleert men of een passant aan zo’n profiel voldoet.

De RDW leverde periodiek een vaste set aan gegevens (batch) uit de registers aan Politie, Justitie en BZK. In 2013 groeide deze batch informatieverstrekking met 54% ten opzichte van 2012. Dit betreft grotendeels flitspaalinformatie voor het Landelijk Parket (in 2013 circa 1,4 miljard verstrekkingen en in 2012 circa 1 miljard verstrekkingen). Verder is de frequentie van levering van gegevens aan de politie in de loop van 2013 verhoogd van wekelijks naar dagelijks. Dit leidde ook tot een toename van 200 miljoen verstrekkingen.

Zowel de online als de batch informatieverstrekking aan het ministerie van Financiën daalde in 2013. Met name de Belastingdienst deed minder bevragingen.

De afdelingen Burgerzaken, Milieuzaken, Parkeerdiensten en Parkeerbelastingen van gemeenten vroegen 26% meer informatie op dan in 2012 (64.200.000 in 2013). Deze stijging heeft te maken met het Nationaal Parkeerregister. In 2013 sloten 16 gemeenten aan op het register, waardoor eind 2013 in totaal 32 gemeenten er gebruik van maakten.