This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Juridische basis voor kentekenregistratie aan grens

Afbeelding: onderweg van Cathdew | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Er is veel ophef over de juridische status van de kentekenregistratie aan de grens. In 2008 had het ministerie zelf ook vragen.

Verzoek

Er is veel discussie over de juridische basis het systeem waarmee de Koninklijke Marechaussee de kentekens van alle passerende auto’s wil registreren. Het systeem is bekend onder de naam “@migo-BORAS”. Ik verzocht het ministerie van Veiligheid en Justitie om een document waarin die juridische basis wordt besproken:

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om de brief van uw ministerie aan het Nationaal Taakveldberaad van het ministerie van Defensie van 22 september 2008 inzake de juridische basis van @migo-BORAS openbaar te maken.

De behandeling van het verzoek duurde weer eens lang omdat het verzoek op een verkeerde afdeling was terecht gekomen. Met een ingebrekestelling werd behandeling afgedwongen.

Beslissing

Op 15 maart maakte het ministerie haar beslissing per e-mail bekend, op 20 maart per post:

Zoals op 15 maart 2012 reeds per email aan u is bericht, is het door u gevraagde document reeds openbaar. De betreffende brief is met een eerder Wob-verzoek openbaar gemaakt. Een kopie van het gevraagde document is met de email van 15 maart 2012 ter informatie aan u verzonden . Ook bij onderhavig besluit is nogmaals een kopie van het gevraagde stuk bijgevoegd.

Het document is dan wellicht al eens eerder openbaar gemaakt, publiek is het niet. Het gaat om dit document: