This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Grootschalige internettaps MIVD onrechtmatig

Afbeelding: Berlin Teufelsberg 33 van Manfred Lentz | Licentie: CC BY-NC-SA

De MIVD overtreedt de wet regelmatig als zij het verkeer van satellieten afluistert, concludeert de commissie die toezicht moet houden.

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) doet onderzoek naar het functioneren van de AIVD en de MIVD. Recent publiceerde de commissie een uitgebreid rapport over het aftappen van bulk communicatie die via straalverbinding door de lucht verzonden wordt (“sigint” in jargon). Zoals fax- en telefoonverkeer tussen grondstations en satellieten.

In de inleiding beschrijft de commissie eerst het onderwerp van onderzoek:

Het onderzoek van de Commissie heeft zich gericht op de rechtmatigheid van de inzet van het middel signals intelligence (Sigint) door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Onder Sigint wordt in dit kader begrepen het vergaren en nader verwerken van inlichtingen uit satelliet- en radiocommunicatie.  […]

De zwaarte van de inbreuk die wordt gemaakt bij de inzet van Sigint is afhankelijk van het middel dat wordt ingezet en van de concrete omstandigheden van het geval. Gerichte interceptie van radioverkeer is in dit kader vergelijkbaar met de inzet van een telefoontap, met dien verstande dat het verkeer dat wordt geïntercepteerd veelal plaatsvindt tussen overheidsdiensten of organisaties. Ongerichte interceptie van satellietcommunicatie en nadere selectie wordt doorgaans als minder inbreukmakend ervaren, maar kan, onder omstandigheden, wel degelijk zeer inbreukmakend zijn. Ook bij het searchen wordt inbreuk gemaakt op de (grondwettelijk) beschermde communicatievrijheid.

De conclusies zijn bepaald niet mals:

De Commissie constateert dat de MIVD toestemming vraagt en krijgt voor de gerichte interceptie dan wel de selectie van communicatie van breed geformuleerde categorieën van personen en organisaties, zogenoemde generieke identiteiten. De Commissie is van oordeel dat deze werkwijze niet in overeenstemming is met de wet. Met betrekking tot gerichte interceptie acht de Commissie het benoemen van generieke identiteiten niet toelaatbaar.  […]

De motivering van de verzoeken om toestemming is in veel gevallen onvoldoende geweest. […] Nu de Commissie onvoldoende kennis draagt van de motivering van de inzet van de bevoegdheden kan zij geen oordeel geven over de rechtmatigheid van die inzet. […]

De bevoegdheid te searchen wordt door de MIVD niet alleen uitgeoefend ten behoeve van de gerichte en ongerichte interceptie, maar ook ten behoeve van selectie. De Commissie constateert dat de werkwijze van de MIVD ten aanzien van het searchen ten behoeve van het selectieproces slechts ten dele intern is beschreven en niet is vastgelegd.  […]

Zij onderscheidt in ieder geval de volgende gangbare praktijken: […].

De Commissie acht de eerstgenoemde praktijk van searchen toegestaan. De waarborgen die door de MIVD zijn ingebouwd om ongeoorloofd gebruik van deze bevoegdheid te voorkomen, bieden echter onvoldoende bescherming. De Commissie is van oordeel dat de inbreuk die bij de tweede en de derde praktijk van searchen gericht op selectie wordt gemaakt op de (privacy)rechten van anderen geen basis heeft in de Wiv 2002. Zij acht deze praktijken van searchen ten behoeve van selectie dan ook niet toelaatbaar.

De Commissie constateert in het rapport verschillende malen dat de wettelijke regeling ten aanzien van de bevoegdheden van de MIVD op het terrein van Sigint niet overeenkomt of zelfs op gespannen voet staat met de (gewenste) praktijk van de MIVD. De Commissie geeft in overweging te bezien of het, met inachtneming van de privacybescherming, noodzakelijk is dat aan de MIVD (en de AIVD) ruimere bevoegdheden worden toegekend die beter aansluiten op deze (gewenste) praktijk. Het is aan de wetgever om in dat kader een zorgvuldige afweging te maken.

Ook constateert de commissie dat veel verkeer tegenwoordig via kabels verzonden wordt (zoals de transatlantische glasvezelkabels voor bulk internetverkeer). Daar is helemaal niets voor geregeld in de wet:

In de Wiv 2002 is uitsluitend de bevoegdheid toegekend de niet-kabelgebonden telecommunicatie ongericht te intercepteren. Daar waar deze communicatie via kabelverbindingen verloopt, is de communicatie wat ongerichte interceptie betreft voor de MIVD verboden terrein. Het onderscheid tussen kabelgebonden en niet-kabelgebonden communicatie doet naar het oordeel van de Commissie wat gedateerd aan. Het gebruik van kabels bij het internationale telecommunicatieverkeer is vanwege de grote capaciteit van de moderne glasvezeltechnologie toegenomen. Voor het telecommunicatieverkeer tussen de verschillende continenten wordt vaak gebruik gemaakt van kabels die op de zeebodem zijn gelegd. Op deze wijze wordt een groot deel van het trans-Atlantische telefoonverkeer afgehandeld.

De MIVD stelt zich dan ook op het standpunt dat ongerichte interceptie van kabelgebonden telecommunicatie aan de wettelijke bevoegdheden zou moeten worden toegevoegd.