This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Google pleegde geen strafbare feiten volgens minister

Uit de antwoorden aan de Tweede Kamer blijkt dat de minister van mening is dat Google geen strafbare feiten gepleegd heeft met het overmatig verzamelen van informatie uit Wifi verbindingen.

De minister schrijft in antwoord op de kamervragen:

Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie is niet gebleken dat er een redelijk vermoeden bestaat van het plegen van computervredebreuk[…], het aftappen of opnemen van gegevens (art. 139c Sr. het plaatsen van opnameapparatuur […], het bekend maken van een vertrouwelijk radiobericht […] of enig ander strafbaar feit.

Het ontbreken van een specifieke strafbaarstelling laat onverlet dat Google met haar gegevensvergaring en -opslag een ongeoorloofde inbreuk kan hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onbeveiligde Wifi-toegangspunten, of dat eranderszins is gehandeld in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De beoordeling daarvan is echter in beginsel aan de civiele rechter en aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

In een ander antwoord komt de minister dan ook tot de volgende conclusie:

Op dit moment zie ik geen aanleiding en geen mogelijkheid om de Streetviewauto’s uit Nederland te weren.