This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gemeente wil vorderingen Belastingdienst weigeren

Afbeelding: breda,may 2010 (10) van bertknot | Licentie: CC BY-SA 2.0

Ook in Breda worden de kentekens van geparkeerde auto’s langdurig bewaard. De gemeente beweert nu vorderingen van de Belastingdienst te weigeren.

In antwoord op vragen van de gemeenteraad schrijft het College van B&W van de gemeente Breda:

Is het college op de hoogte van pogingen van bijvoorbeeld de Belastingdienst om toegang te verkrijgen tot dit soort gegevens, en kan het college garanderen dat deze gegevens niet aan andere partijen ter beschikking gesteld hoeven worden? Zo nee, waarom niet?
Het college is op de hoogte van de pogingen van de belastingdienst om inzage te krijgen in deze gegevens. Een aantal gemeenten in Nederland werkt daar ook aan mee. De gemeente Breda zal in geen geval meewerken aan het verstrekken van deze gegevens aan de belastingdienst.

Dat kan echter niet. Als de Belastingdienst een rechtmatige vordering doet is de gemeente Breda verplicht om aan deze vordering te voldoen. En als de gemeente over de gevorderde gegevens beschikt, is ze verplicht die gegevens te leveren. Dat geldt ook voor vorderingen van alle opsporings- en geheime diensten. Het College van B&W schrijft verder:

Er is geen sprake van schending van de privacy en de klant is de enige die de kentekens ziet. De handhaver ziet alleen of aan de geparkeerde auto een parkeerrecht is verleend. Niet of dit mobiel of een bezoekersregeling is en zeker niet wiens bezoek het betreft. Bovendien is het voor de klant van waarde als bewijs bij een eventuele onterechte naheffing. In dat geval is een termijn van 13 weken realistisch . Het college is voornemens deze bewaartermijn te hanteren. Gegevens ouder dan dertien weken worden dan vernietigd.

Als de gegevens over een geparkeerd kenteken ergens zijn opgeslagen in een database, dan zijn deze gegevens ook voor de beheerder van die database toegankelijk (of dat nu de gemeente is of een organisatie aan wie zij die taak heeft uitbesteedt). Van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is dan ook gewoon sprake – en de vraag is dan vooral: is die inbreuk te rechtvaardigen.