This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Eerste Kamer remt ontwikkeling EPD

Met het aannemen van een aantal moties heeft de Eerste Kamer de ontwikkeling van het EPD afgeremd. 

De Eerste Kamer schrijft zelf in het nieuwsbericht Eerste Kamer zet rem op elektronisch patiëntendossier:

Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzette minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet tegen de moties. Hij was het met de Kamer eens dat in de huidige fase van de ontwikkeling van het landelijke EPD geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden, […]

In een brief van 28 juni (EK 31.466, N ) heeft minister Klink er wel op gewezen dat hij op grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur de subsidie aan Nictiz niet van de ene op de andere dag zal kunnen beëindigen. Maar dit is geen harde eis van de Eerste Kamer. Wel stelde de Kamer nog enkele randvoorwaarden voor het geval het EPD uiteindelijk toch wordt ingevoerd. In een motie (EK 31.466, J), ingediend door VVD-senator Dupuis […] verzoekt de senaat de regering om te zorgen voor een procedure waarmee burgers toestemming respectievelijk weigering kunnen aangeven voor opname van hun gegevens in de databank van het EPD.

CDA-senator Franken zei bij de heropening van het debat over het EPD in derde termijn op 5 juli dat de minister op de goede weg is. Hij vond wel dat de aanhangige wetgeving moet worden aangepast, waarbij een regeling wordt getroffen voor de strafbaarheid van misbruik van het EPD (dit betreft dossiers die via de verwijzingsindex toegankelijk zijn) en een garantie dat het EPD niet toegankelijk is voor verzekeraars.