This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Consultatie grondwettelijke bescherming moderne communicatie

Afbeelding: Our computers II van Pablo Ruiz Múzquiz | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Tot 1 januari kan gereageerd worden op het voorstel voor de aanpassing van artikel 13 Grondwet aan de moderne tijden.

Er is een consultatie gestart voor de aanpassing van artikel 13 Grondwet. De ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie schrijven:

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen. Het doel is met een techniekonafhankelijke formulering de bescherming van het communicatiegeheim aan te laten sluiten bij de huidige stand van zaken van de informatietechnologie en de bepaling toekomstbestendigheid te verlenen. De inhoud van de communicatie met een privé-karakter dient aldus te worden beschermd door de Grondwet, ongeacht het middel of de techniek met behulp waarvan men communiceert.

Het voorstel voor het nieuwe artikel is:

  1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.
  2. Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald met machtiging van de rechter of, in het belang van de nationale veiligheid, met machtiging van een of meer bij de wet aangewezen ministers.
  3. De wet stelt regels ter bescherming van het brief- en telecommunicatiegeheim.