This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

CBP: wettelijke basis regionaal EPD nodig

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt dat de minister met een spoedwet moet komen om het regionaal patiëntendossier een wettelijke basis te geven.

Uit het artikel CBP wil wettelijke basis voor regionaal patiëntendossier in de Volkskrant:

Volgens Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, leidt dit tot een janboel: 'Er ontstaat een groot probleem als de Eerste Kamer het landelijke patiëntendossier inderdaad definitief afwijst. Dan is er geen wettelijke grondslag voor het opnemen en uitwisselen van patiëntgegevens, landelijk noch regionaal.'

'Dan moet een burger expliciet toestemming geven aan zijn arts om de gegevens via het regionale EPD te delen met andere zorgverleners. De wet zou dat regelen voor het landelijke EPD. Burgers konden in dat geval volstaan met een mededeling dat ze er niet aan wilden meedoen. Maar zo loopt het nu dus niet.'Ik heb het nadrukkelijk over burgers en niet over patiënten: er zijn mensen die jaren niet bij een arts komen, terwijl hun gegevens wel worden opgeslagen.'

'Het CBP heeft er eerder enkele [regionale EPD's] bekeken. Daar schortte nogal wat aan. Zo was geen toestemming aan burgers en patiënten gevraagd over opslag en uitwisseling van hun gegevens. Er zijn daarnaast drie kerneisen: Wie kan er in het systeem en hoe is de controle? Hoe is de beveiliging geregeld? Wat zijn de rechten en plichten van de burgers? Bij de regionale EPD's die wij hebben onderzocht, was dat nog niet goed geregeld.'