This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Briefgeheim ook voor e-mail in grondwet

Afbeelding: Letters to Aussie MPs - No Clean Feed Please. van Donna Benjamin | Licentie: CC BY-SA

Het kabinet wil de grondwet zo aanpassen dat ook e-mail onder het recht op vertrouwelijke communicatie valt.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Donner (BZK) dat binnen een half jaar met een wetsvoorstel komt om de grondwet te wijzigen, zodat het briefgeheim uit artikel 13 niet langer beperkt is tot brief, telegraaf en telefoon:

Dit leidt tot onnodige interpretatievraagstukken en (risico van) inconsistentie in de uitleg en de beoogde en wenselijke rechtsbescherming. Dit probleem wordt versterkt doordat dit grondwetsartikel ver achter loopt bij de verwante verdragsrechten waarin de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen, normen en/of formuleringen zijn uitgekristalliseerd. […]

Het voorstel dat het kabinet zal voorbereiden tot herziening van dit grondwetsartikel beoogt in het bijzonder de geslotenheid van het artikel – tot uitdrukking komend in de drie specifiek vermelde communicatiemiddelen – weg te nemen en daarmee het door artikel 13 Grondwet te beschermen belang niet langer afhankelijk te laten zijn van de daarin genoemde drie communicatiemiddelen.

[…]

Ik streef ernaar om een conceptwetsvoorstel in consultatie te geven voor het zomerreces van 2012.