This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Brief minister over aanpassingen privacybeleid

Afbeelding: persfoto van Rijksoverheid.nl

De ministerraad heeft de aangekondigde brief over de aanpassingen van de Wet bescherming persoonsgegevens gepubliceerd. De geplande maatregelen staan op hoofdpunten genoemd. Voor de uiteindelijke vorm is het wachten tot “medio 2011”, wanneer het wetsvoorstel zelf gepubliceerd wordt.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie schrijft in de Kamerbrief voornemens voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens aan de Tweede Kamer:

Ter uitvoering van het regeerakkoord zal het kabinet de navolgende voornemens in een voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitwerken.

a. Een meldplicht voor doorbrekingen van de beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens.

b. Een regeling om het verder verwerken van persoonsgegevens mogelijk te kunnen maken, zonodig met doorbreking van een geheimhoudingsplicht, voor situaties waarin het vitaal belang (een onmiddellijke of dreigende aantasting van leven of gezondheid) van een betrokkene of een derde daartoe dringend noodzaakt.

c. Het kwalitatief versterken van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wbp, waarbij de materiƫle gedragsnormen van de Wbp zullen worden gesanctioneerd met een bestuurlijke boete.

Daarnaast zal het kabinet in dit wetsvoorstel de volgende voorzieningen ter versterking van de naleving van de Wbp opnemen.

d. Een explicitering van de transparantieverplichting van de verantwoordelijke om vastgestelde bewaartermijnen bekend te maken en een mededelingsplicht van hetgeen met de door hem verwerkte persoonsgegevens gebeurt na afloop van de termijn.

e. Een afzonderlijke regeling met specifieke transparantieverplichtingen bij het toepassen van profileringen, met inbegrip van een explicitering van het doel van de verwerking, en de daarbij gehanteerde categoriseringen.

f. Het openstellen van bezwaar en beroep tegen een definitief rapport van bevindingen, opgesteld door het Cbp.

Verder neemt het kabinet de volgende maatregelen.

g. Een nadukkelijker toetsing van voorgenomen maatregelen op informatiegebied aan effectiviteit en transparantie, en het opnemen van evaluatie- of horizonbepalingen.

h. Verbetering van de effectiviteit van de handhaving door het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden, zonodig met behulp van wetgeving.

[…]

Het wetsvoorstel wil het kabinet voor medio 2011 ter consultatie aanbieden.