This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Belangen website onvoldoende meegewogen door politie

De belangen van de website Crimesite zijn onvoldoende meegenomen in de overwegingen die aan de vordering van IP adressen ten grondslag lag. De politie ging haar boekje te buiten toen zij met bluf probeerden de gegevens van bezoekers van de website te achterhalen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft:

Een verzoek tot vrijwillige verstrekking behoort niet tot de mogelijkheden: opsporingsambtenaren moeten van de vorderingsbevoegdheid (ex artikel 126nc en artikel 126nd Sv) gebruik maken. Een vordering mag pas daadwerkelijk worden gedaan als alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen en de uitkomst is dat het opsporingsbelang zwaarder dient te wegen.De uitspraak van de woordvoerder van het Landelijk Parket was algemeen van aard, en zag niet specifiek op de specifieke vordering bij Crimesite. Overdeze specifieke casus heeft de voorzitter van het College van procureursgeneraal mij bericht dat ten tijde van de vordering onvoldoende duidelijk waswelke (journalistieke) belangen mee dienden te worden gewogen. Vragen als: is sprake van bronbescherming, belemmert het vorderen van deze gegevens het publieke debat of de vrije nieuwsgaring, is sprake van een journalistieke website, waren ten onrechte niet meegenomen in de belangenafweging die aan de vordering vooraf ging. Om deze reden is de vordering ook ingetrokken.


Ik erken de bijzondere rol van journalisten in de maatschappij bij het vergarenen verspreiden van informatie en bij het aanjagen van het publieke debat. De Europese jurisprudentie over het journalistieke privilege in het algemeen en het recht op bronbescherming in het bijzonder vindt zoals gezegd doorwerking binnen het Nederlandse strafprocesrecht. Om meer duidelijkheid te creëren over onder andere de vraag in welke situaties sprake is van bronbescherming en wanneer het inzetten van een dwangmiddel de vrije nieuwsgaring of het publieke debat belemmert, zal het College van procureursgeneraal dit voorjaar met een aangepaste Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten komen.