This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Antwoord kamervragen over geolocatiediensten

Afbeelding: GSM Roof van Tiberiu Ana | Licentie: CC BY

Het gebruik van locatiegegevens door fabrikanten van besturingssystemen valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dat schrijft de minister van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer:

[…] De genoemde fabrikanten gebruiken de gegevens over (de nabijheid van) wifi-routers als bron voor geolocatiediensten, vaak in combinatie met andere bronnen zoals GPS (satellietplaatsbepaling) en zendmasten (plaatsbepaling door contact met zendmasten van telecom operators).

[…] Zo nee, deelt u de mening dat een verbod voor ongevraagd en ongeautoriseerde dataverzameling over (in dit geval de locatie van) personen, en ook ongevraagd en ongeautoriseerd doorgifte van data aan derden, wenselijk is?

Nee. Een dergelijk specifiek verbod is niet nodig. De Wet bescherming persoonsgegevens biedt de toezichthouder voldoende ruimte om in een concreet geval een verbod op te leggen, mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven. […]

In het algemeen geldt dat de verplaatsingsgegevens van smartphones gevoelige gegevens zijn. De samenwerkende Europese toezichthouders op de bescherming van persoonsgegevens […] hebben in opinie WP185 […] vastgesteld dat voorafgaande toestemming de enige grondslag is voor het verzamelen en verwerken van verplaatsingsgegevens van mensen. In diezelfde opinie hebben de toezichthouders ook aangegeven dat bedrijven een gerechtvaardigd belang kunnen hebben bij het verzamelen en verwerken van (statische) gegevens met betrekking tot Wifi-routers, mits zij voldoende waarborgen aanbieden, zoals adequate informatie en een opt-out.