This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Analyse: praktijk bevragingen CIOT bijzonder zorgwekkend

Bits of Freedom stelt dat het bijzonder zorgwekkend is dat de opsporingsdiensten de wettelijke voorschriften voor het gebruik van het CIOT niet volgt. Er bestaat een grote kloof tussen de al uitgebreide opsporingsbevoegdheden krachtens het Wetboek van Strafvordering enerzijds, en de praktijk van bevragen door de BOID anderzijds. Dit klemt des te meer nu een aantal van de gesignaleerde problemen ook al in de audit van 2007 was gesignaleerd.

Bits of Freedom besteedde onder meer in haar nieuwsbrief van 13 oktober 2009 aandacht aan de rapporten uit het WOB verzoek inzake uitvoering WVGT en mijn samenvatting ervan. Bits of Freedom schrijft in Analyse: praktijk bevragingen CIOT bijzonder zorgwekkend onder meer:

Maar de informatie uit het “Eindrapport Audit CIOT 2008” […] is nog onvoldoende besproken. Hieronder volgt een uitgebreidere analyse van het eindrapport. De conclusies hiervan is dat een deel van de bevragingen van het CIOT onrechtmatig is:

  1. in cruciale gevallen wordt ten onrechte geen proces verbaal opgesteld;
  2. er is geen controle van de bevragingen van het CIOT;
  3. persoonsgebonden PIN-codes voor het CIOT worden ten onrechte onderling uitgewisseld;
  4. corrigerende maatregelen bij onrechtmatige bevraging blijven uit;
  5. de kennis van wet- en regelgeving van een deel van de betrokkenen is onvoldoende;
  6. opsporingsambtenaren vragen historische gebruiksgegevens zonder de vereiste bevoegdheid op; en
  7. de BOID ervaren de privacybeschermende maatregelen als administratieve last, zodat de voorgeschreven procedures niet gevolgd worden.

Bits of Freedom schrijft verder:

Het is bijzonder zorgwekkend dat de BOID de wettelijke voorschriften niet volgt. Er bestaat een grote kloof tussen de al uitgebreide opsporingsbevoegdheden krachtens het Wetboek van Strafvordering enerzijds, en de praktijk van bevragen door de BOID anderzijds. Dit klemt des te meer nu een aantal van de gesignaleerde problemen ook al in de audit van 2007 was gesignaleerd. Enkele paragrafen en passages zijn overigens uit het rapport verwijderd, en het is de vraag of hier nog verdergaande inbreuken worden besproken.