This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

AIVD investeert in techniek verwerken bulk data

Afbeelding: de tempel der Nederlandse staatsveiligheid van Gerard Stolk | Licentie: CC BY-NC 2.0

Uit het jaarverslag van de dienst blijkt dat vorig jaar is geïnvesteerd in technologie voor het verwerken van “(zeer) grote hoeveelheden gegevens”.

Eerder deze week publiceerde de AIVD haar jaarverslag over 2011. Over de technologie voor het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden informatie schrijft de dienst:

Op het gebied van technologie heeft de AIVD in 2011 geïnvesteerd in technische inlichtingenmiddelen en informatietechnologiesystemen voor het verwerven, filteren en analyseren van (zeer) grote hoeveelheden gegevens en verbindingsbeveiligingen.

[…]

Het doel van deze pilot is een prototype van een geavanceerde netwerkprobe (ook wel netwerkmonitor of sensor genoemd) te ontwikkelen, inzicht te verkrijgen in aard en omvang van digitale aanvallen, samenwerking met andere nationale en internationale partners vorm te geven en de weerbaarheid te verhogen.

[…]

Vanwege de toenemende afankelijkheid van digitale technologie van alle vitale sectoren van ons land en de sociale en zakelijke communicatie tussen burgers, bedrijven en overheidsinstellingen neemt het risico op verstoringen eveneens toe. Daarnaast zal de hoeveelheid data en informatie over burgers en organisaties de komende jaren explosief toenemen. Technologieën en de gevolgen voor de gebruikers op het gebied van communicatie, netwerken en encryptie ontwikkelen zich de komende jaren bovendien razendsnel.

[…]

De AIVD maakt gebruik van diverse datastromen om zijn informatie- en inlichtingenpositie te verbeteren. Het ontsluiten en exploiteren van externe dataverzamelingen is van groot belang voor het primaire proces van de dienst. Er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de specifieke personele expertise en technieken die nodig zijn om de steeds in omvang toenemende datastromen te kunnen verwerken en analyseren. Een van die datastromen bestaat uit reisgegevens.

[…]

De AIVD moet daarom kunnen beschikken over moderne, kostenefficiënte en goedwerkende informatie systemen die ten aanzien van de ondersteuning van operationeel inlichtingenwerk internationaal voorop lopen. Om dit te realiseren hee! de AIVD in 2011 een structurele ICT-investeringsimpuls gekregen die wordt aangewend voor het versterken van de capaciteit van Signals intelligence (Sigint), het verwerken van omvangrijke internationale datastromen, ICT-voorzieningen voor Regionale Inlichtingendiensten en waarborgen voor de continuïteit van de informatiesystemen van de dienst.

Over de notificatieplicht schrijft de dienst:

Artikel 34, eerste lid, van de Wiv 2002 bevat de notificatieplicht voor de AIVD. Deze houdt in dat de AIVD vijf jaar na de beëindiging van de daadwerkelijke uitoefening van enkele specifieke bijzondere bevoegdheden onderzoekt of aan de persoon over wie de bevoegdheid is uitgeoefend daarvan verslag kan worden uitgebracht. […] Er kan sprake zijn van verval, uitstel of afstel van de notificatieplicht. Dit kan veroorzaakt worden doordat personen niet te traceren zijn, of sprake is van nog lopend onderzoek. Ook kan hier sprake van zijn indien notificatie betekent dat bronnen gevaar lopen of buitenlandse betrekkingen mogelijk worden geschaad. Tot op heden is nog geen notificatieverslag uitgebracht. […]

Eerder is door de CTIVD […] vastgesteld dat in 43% van de onderzochte zaken een persoon niet kon worden genotificeerd omdat hij niet kon worden getraceerd. Om betrokkenen beter te kunnen traceren hee! de AIVD een aantal maatregelen genomen, bijvoorbeeld door zowel bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de RID als bij de Belastingdienst navraag te doen naar het adres van een betrokkene. Dit hee! ertoe geleid dat het percentage niettraceerbare personen ten aanzien van de in 2011 uitgevoerde onderzoeken is teruggebracht naar 10,5%.