This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Doel en toepassing van de Bathroombox

Het doel van het ontwerp is vastgelegd in de opdracht: "Ontwerp een BathroomBox, een mobiel toilet voor gebruik in een woonruimte. De BathroomBox moet toepasbaar zijn in landen waar riolering (en stroom- en watervoorzieningen) slecht ontwikkeld of onbetrouwbaar zijn."

Ontwerpopdracht

Een deel van mijn afstudeeropdracht luidde:

Ontwerp een BathroomBox, een mobiel toilet voor gebruik in een woonruimte. De BathroomBox moet toepasbaar zijn in landen waar riolering (en stroom- en watervoorzieningen) slecht ontwikkeld of onbetrouwbaar zijn. […] De BathroomBox moet zo ontworpen zjin dat een lokale productie voor een lokale markt rendeert. Het ontwerp dient er op gericht te zijn dat de BathroomBox met de productiemiddelen de in elke stand bekend en beschikbaar zijn te produceren is.

Doelgroep

De doelgroep omvat mensen in dichtbevolkte steden met slechte voorzieningen, waar ook ter wereld. Door allerlei omstandigheden, waaronder oorlog, onderdrukking, armoede of simpelweg onbetrouwbare voorzieningen hebben zij geen eigen toilet en wordt de behoefte op geïmproviseerde locaties gedaan. Dat resulteert in uiterst onhygiënische en onooglijke omstandigheden. De gebruikers van openbare of gemeenschappelijke voorzieningen hechten daarnaast veel waarde aan het gemak en de privacy dat een eigen toilet oplevert.

De BathroomBox moet beschikbaar zijn voor de mensen die in de armere delen van een grote stad wonen en nauwelijks weten rond te komen. In sommige huizen zijn voorzieningen getroffen voor een centrale riolering, in andere wordt er voor het toilet gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke voorzieningen in de publieke ruimte. Op momenten dat de centrale rioleringsvoorzieningen niet of niet goed functioneren moet de BathroomBox de bewoners de mogelijkheid geven van een hygiënisch toilet gebruik te maken.

Beoordeling gebruikersprofielen

Ontwerpen voor de hele wereld betekent een oneindig grote doelgroep. Om te kunnen beoordelen voor welk gebruikersprofiel een ontwerp het meeste effect zal hebben, is gekeken in hoeverre een oplossing een bijdrage kan leveren in:

  • verhoging van het comfort van de gebruikers?
  • verbetering van de hygiënische omstandigheden van de gebruikers?
  • vermindering van de armoede van de gebruikers?
  • verbetering van de duurzaamheid?
  • verbetering van de levensomstandigheden van kinderen?
  • verhoging van de zelfredzaamheid van de gebruikers?

Demotech tracht met al haar ontwerpen duurzame oplossingen tot stand te brengen. De BathroomBox draagt daar in alle regio's aan bij door onder meer een verstandigere omgang met de fecaliën (o.a. door verzameling mogelijk te maken en door compostering en gebruik urine), de verhoging van het bewustzijn van mensen en de mogelijkheid tot regionale of kleinschalige productie om afhankelijkheid van andere regios tegen te gaan.

In de minder ontwikkelde regios is door de omstandigheden met goede oplossingen en minimale middelen een aanzienlijke verbetering van de hygiënische omstandigheden te bereiken. Door de fecaliën op een goede manier te verzamelen zouden projecten bevorderd kunnen worden waarbij organisch afval, dus ook de menselijke uitwerpselen, kunnen gebruikt worden door stadsboeren. Mede daardoor kunnen ook de levensomstandigheden van kinderen in die regio verhoogd worden. Immers, met een goede verwerking van de fecaliën spelen kinderen op straat niet meer tussen de menselijke uitwerpselen en kunnen de gezondheidsomstandigheden verbeterd worden.

Ook zal in alle gevallen een verhoging van het comfort van de gebruikers ontstaan. In de situatie van bijvoorbeeld de zorg zal de afhankelijkheid van een verzorger afnemen en wordt daarmee de zelfredzaamheid van de hulpbehoevende vergroot. In minder ontwikkelde landen wordt het comfort verhoogd doordat er een eigen toilet beschikbaar wordt, wat aansluit op de behoefte aan een eigen toilet en meer privacy.