This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Verslagen uitvoering Bvergt 2009

Het CIOT is, simpel gezegd, het systeem dat opsporingsdiensten voorziet van klantgegevens van telecommunicatie aanbieders. Dit betreft een Wob-verzoek over rapporten over 2009.

Zet de stijging in aantal bevragingen door?

In de zomer van 2009 verzocht ik het Ministerie van Jusititie om de verslagen uit een regeling die het ministerie verplicht jaarlijks een verslag op te stellen van het aantal bevragingen en van een audit naar de werking van het systeem. Uit de openbaar gemaakte documenten bleek dat er in 2008 meer dan 2,8 miljoen bevragingen plaatsvonden en dat we soms moeten vertrouwen in de integriteit van de ambtenaar. Bits of Freedom noemde de prakijk bijzonder zorgwekkend. En, wat niemand opmerkte: de opgestelde jaarverslagen bleken incompleet.

Dat maakt nieuwsgierig naar de situatie in 2009. Begin januari 2010 deed ik een nieuw verzoek.

Openbaar gemaakte documenten

Een week nadat ik het ministerie in gebreke had gesteld omdat een beslissing uitbleef, kreeg ik eind februari antwoord. De volgende documenten werden mij toegestuurd:

  1. Beslissing Wob verzoek inzake artikel 8 Bvergt
  2. Jaarverslag CIOT bevragingen 2009

In 2009 bijna 100.000 meer bevragingen bij het CIOT

Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal bevragingen met net iets minder dan 100.000 is gestegen. In 2009 werden er door 36 diensten 2.930.941 informatieverzoeken uitgezet. Op 208.724 vragen had het CIOT geen antwoord. De stijging is verhoudingsgewijs laag: de stijging in het jaar ervoor was een factor tien hoger.

Anders dan voorgaande jaren is men dit jaar niet vergeten de opsplitsing naar de opsporings- en inlichtingendiensten, en de rechtsgrondslag van het verzoek te doen. De Regiopolitie Midden-West Brabant is verreweg de grootste behoeftesteller, met ruim 495.000 verzoeken, bijna 16% van alle verzoeken. Andere grootverbruikers zijn de Regiopolitie Hollands-Midden (332.416 verzoeken), de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland (304.513 verzoeken) en de Regiopolitie Haaglanden (268.625 verzoeken). Opvallend is verder ook dat het CIOT zelf 2.478 verzoeken gedaan heeft. Op welke rechtsgrond die verzoeken gebaseerd zijn is helaas niet af te leiden.

Het overgrote deel van de verzoeken, 85%, is gebaseerd op artikel 126n Wetboek van strafvordering. In dit artikel is de bevoegdheid van de Officier van Justitie vastgelegd voor het vorderen van gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer van die gebruiker. Tien procent van de verzoeken is gebaseerd op artikel 126na Wetboek van Strafvordering. Dat artikel bepaalt dat opsporingsambtenaren in een onderzoek naar een misdrijf onder meer de naam en adresgegevens van de gebruiker van een communicatiedienst mag vorderen.

Tabellen uit het jaarverslag

In de jaarverslag is een aantal tabellen opgenomen. Deze tabellen zijn hieronder overgenomen:

Aantal verzoeken naar behoeftesteller

Behoeftesteller Verzoeken Met antwoord Zonder antwoord Verstrekkingen
Regiopolitie Midden-West Brabant 495464 481179 14284 523404
Regiopolitie Hollands-Midden 332416 321163 11253 349729
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 304513 281688 22825 327033
Regiopolitie Haaglanden 268625 247562 21063 298891
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 196218 177271 18947 203267
Regiopolitie Gelderland-Zuid 117289 109805 7484 128126
Regiopolitie Gelderland-Midden 108559 101595 6964 113785
Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 106068 99124 6944 114081
Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 94154 88934 5219 102110
Regiopolitie Utrecht 89836 79173 10663 99396
Regiopolitie Limburg-Zuid 74475 67279 7196 75821
Regiopolitie Kennemerland 71859 66286 5573 77034
Regiopolitie Noord-Holland-Noord 69364 64180 5184 72660
Regiopolitie IJsselland 62349 58590 3758 111331
Regiopolitie Brabant Noord 56486 50203 6283 63441
Regiopolitie Flevoland 54823 48235 6588 56650
Regiopolitie Limburg-Noord 54499 51535 2964 57552
Regiopolitie Brabant Zuid-Oost 46204 41558 4646 52635
Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek 40569 36812 3757 45634
Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD-ECD) 32661 29158 3503 38862
Regiopolitie Groningen 30360 28151 2209 33693
Koninklijke Marechaussee (KMAR) 30008 25535 4473 32513
Dienst Nationale Recherche 28302 23580 4722 36120
Regiopolitie Twente 23716 21155 2561 88349
Regiopolitie Zeeland 23418 19685 3733 25794
Sociale lnlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) 21897 18380 3517 23074
Regiopolitie Friesland 19405 17122 2283 20172
Regiopolitie Drenthe 18108 16946 1162 19526
Korps Landelijke PolitieDienst (KLPD) 18023 14686 3337 47697
Rijksrecherche 15495 13241 2254 25295
Regiopolitie Zaanstreek-Waterland 9653 8875 778 10324
Landelijk Parket 6152 4877 1275 5796
Algemene InspectieDienst (AID) 4712 3887 825 5131
112 – centrale 2736 2409 327 5487
ClOT 2478 2322 156 5469
Inlichtingen- en OpsporingsDienst (IOD) 47 33 14 147

 

Aantal verzoeken naar rechtsgrond

Rechtsgrond Verzoeken Met antwoord Zonder antwoord Verstrekkingen
WvS 126n 2582962 2421959 161000 2727152
WvS 126na 331469 285233 46236 549685
WvS 126u 13508 12435 1073 13453
TW 11.10 2736 2409 327 5487
WvS 126ua 264 176 88 250
WvS 126ii 2 2 0 2
WvS 126zh 0 0 0 0
WvS 126zi 0 0 0 0

Verzoeken en verstrekkingen

Elk verzoek is een enkele “bevraging”. De kolom “met antwoord” is het aantal vragen met een “hit”, dus een vraag waar één of meer antwoorden op konden worden gegeven. De kolom “zonder antwoord” is het aantal vragen zonder “hit”, dus een vraag waar geen enkel antwoord op beschikbaar was. De kolom “verstrekkingen” is het aantal antwoorden dat is teruggegeven.

Om het leesbaar te maken: uit de eerste tabel blijkt dat de Inlichtingen- en Opsporingsdienst over een heel jaar 47 vragen heeft gesteld. Op 33 vragen volgden één of meer antwoorden. Dat betekent dat de IOD bijvoorbeeld de naam, adres en woonplaats van iemand opgaf en het systeem een IP adres én een telefoonnummer teruggaf (zie Het functioneren van het CIOT voor de vragen en antwoorden die precies mogelijk zijn). In totaal werden 147 antwoorden teruggegeven.  Bij 14 vragen was er niets bekend.