This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Registratie bewaarplicht bevragingen

Afbeelding: Safe storage van bikini sleepshirt | Licentie: CC BY-NC-SA

De bewaarplicht werd op 1 september 2009 van kracht. Sinds 1 januari 2010 zegt het ministerie het aantal bevragingen bij te houden. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vraag ik om deze registratie.

Verzoek

Ik schreef aan de minister:

Uw ambtsvoorganger heeft op 2 september 2010 een brief aan de Europese Commissie gestuurd met de Nederlandse inbreng voor de Europese evaluatie van de Europese richtlijn 2006/24/EG. In deze brief schrijft hij:

In Nederland is de bewaarplicht in september 2009 in werking getreden en wordt sinds 1 januari 2010 het aantal bevragingen geregistreerd.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om documenten met informatie over deze registratie openbaar te maken.

Beslissing

De beslissing volgt op de dag waarop de uiterste beslistermijn na verdaging is verlopen. Het ministerie antwoordt op 26 mei 2011:

De informatie waar u om verzoekt is inmiddels openbaar gemaakt in het jaarverslag over 2010 van de Rijksoverheid. Dit verslag maakt onderdeel uit van de begrotingsverantwoording over 2010 die op 17 mei 2011 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Een kopie van het hoofdstuk waarin de informatie is opgenomen stuur ik mee met deze brief […].

Openbaar gemaakte documenten:

In de bijlage is de informatie op rijksbegroting.nl uitgeprint. In het jaarverslag is alleen informatie over de tweede helft van 2010 opgenomen.