This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie en bedrijven delen gegevens in strijd hennepteelt

Eerder dit jaar ondertekenden een zestal politieregio's, de verzekeraars en de beheerders van het energienet een convenant waarin gegevensuitwisseling over hennepkwekerijen is geregeld. Op die manier hopen de partijen effectiever hennepteelt tegen te gaan. De evaluatie van dit convenant is bovendien opmaat tot een landelijk kader.

De Wet politiegegevens biedt de politie de ruimte om gegevens over verdachten te delen met private partijen. Voorwaarde voor zo'n samenwerking is dat de verstrekking noodzakelijk is voor een zwaarwegend maaschappelijk belang. De aanpak van georganiseerde hennepteelt wordt als zo'n belang gezien. De hennepteelt is onlosmakelijk verbonden met georganiseerde zware criminaliteit en levert een groot gevaar voor de integriteit van de samenleving. Door de inzet van hulp-, reinigings- en opsporingsdiensten en het oneigenlijk gebruik van uitkeringen kost de georganiseerde hennepteelt de maatschappij veel geld. Bedrijven en particulieren leiden schade door brand, fraude en het stelen van de stroom.

In de beslissing tot het verstrekken van gegevens over verdachten, moet worden vastgelegd welk doel wordt nagestreeft, wie er samenwerken, welke gegevens uitgewisseld worden Bij de gegevensuitwisseling waartoe nu in het zuiden van het land is besloten, is dat vastgelegd in het Convenant pilot publiek-private informatieuitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt. Dat werd eerder dit jaar ondertekend door de korpsbeheerders van de zuidelijke politieregio's, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Energienetbeheerders. Naar aanleiding van een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur werden het convenant en andere documenten door het Ministerie van Justitie recent openbaar gemaakt

Zodra een hennepkwekerij is ontmanteld wisselen de partijen gegevens uit. De politie verstrekt de netbeheerders het adres en de datum waarop de hennepkwekerij ontmanteld is, de persoonsgegevens van de verdachte personen die door de politie zijn aangehouden en de strafbare feiten waarop het onderzoek zich richt. Op haar beurt doen de veiligheidsafdelingen van energiemaatschappijen en verzekeraars een onrechtmatigheidsonderzoek en verstrekken hun bevindingen aan de politie. De gegevens die de politie aan de energiemaatschappijen en verzekeraars verstrekt, mogen alleen worden ingezien door de veiligheidsafdelingen van die bedrijven. Zij mogen de gegevens ook niet voor andere doeleinden en ook niet langer bewaren dan het onrechtmatigheidsonderzoek duurt. De gegevens mogen ook niet aan anderen worden verstrekt, tenzij de politie daarvoor toestemming verleent. De politie heeft een notificatieplicht en moet de verdachten melden als hun persoonsgegevens aan de private partijen worden verstrekt.

Behalve een hulpmiddel in de strijd tegen de hennepteelt is dit convenant ook een voorbereiding op een landelijk kader. Dat landelijke kader moet een brede toepassing krijgen, zodat zulke afspraken ook gemaakt kunnen worden voor de aanpak van andere misdrijven. Het is dan ook de bedoeling dat dit convenant uitgebreid geëvalueerd zal worden.