This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Opgestelde jaarverslagen bevragingen CIOT incompleet

In Vetrouwen in de integriteit van de ambtenaar geef ik een samenvatting van de buit van mijn WOB-verzoek inzake artikel 8 van de regeling Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. De jaarverslagen die worden opgesteld, blijken niet compleet te zijn.

In lid 1 van artikel 8 Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie staat:

Onze Minister van Justitie stelt jaarlijks een verslag op waarin voor wat betreft de opsporing van strafbare feiten melding wordt gemaakt van het aantal malen waarin door tussenkomst van het informatiepunt aan een bevoegde autoriteit informatie is verstrekt. Deze vermelding is in ieder geval uitgesplitst naar: de rechtsgrondslag van het verzoek van de bevoegde autoriteit, de arrondissementsparketten en de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten.

De eindrapporten die mij zijn toegezonden bevatten welliswaar het aantal bevragingen en de hitrate, maar ze bevatten niet de in de tweede volzin genoemde uitsplitsing. Op mijn vraag of er in het antwoord op mijn Wob verzoek informatie ontbrak, antwoorde het ministerie:

De in de tweede volzin van artikel 8 lid 1 genoemde uitsplitsing is niet opgenomen in de jaarverslagen die op grond van dit artikel zijn opgesteld, in die zin ontbreekt er geen informatie in het antwoord op uw verzoek. Op grond van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatiewet zou de uitsplitsing wel opgenomen moeten worden. Ik geleid dit punt daarom door naar de betreffende beleidsdirectie.

Het antwoord op mijn Wob verzoek is dus compleet, maar de rapportages zelf zijn dus niet conform de regeling. De toch al minimale transparantie wordt op deze manier alleen maar nog verder beperkt.