This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister vraagt diensten bevragingen CIOT verbeteren

In een brief aan de opsporings- en inlichtingendiensten schrijft de Minister van Justitie dat hij de aanhoudende onzorgvuldigheden een probleem vind. De diensten worden gevraagd maatregelen te nemen, zo blijkt uit een brief die recent openbaar werd.

De minister schrijft aan de opsporings- en inlichtingendiensten dat hij de aanhoudende onzorgvuldigheden en het gebrek aan verbetering in de bevragingen als een probleem ziet. Het is niet alleen schadelijk voor het CIOT, maar ook voor het opsporingsmiddel en de inwinning van gegevens in het geheel. Dat zou kunnen leiden tot vragen over de integriteit van de opsporing. In de bijlage van de brief doet de minister een concreet voorstel om tot die verbetering te komen. De brief die nu openbaar is gemaakt is gericht aan de politiekorpsen, maar de minister verzekert dat de brief naar alle (bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten is gestuurd.

Om te beginnen moeten de politiekorpsen een self assessment doen op basis waarvan de korpsbeheerder een in control statement kan afgeven. De korpsbeheerder moet over de beoordeling rapporteren aan het ministerie. Als een korpsbeheerder geen in control statement kan geven, moet een verbeterplan met de rapportage meegestuurd worden. In de herfst moeten alle diensten aan een overleg deelnemen waarin de resultaten worden besproken en de best practices met elkaar worden gedeeld.

Voor het einde van het jaar gaan interne auditteams de in control statements en rapportages beoordelen. Op basis van deze rapportages gaat de Departementale Audit Dienst van het Ministerie van Justitie reviews uitvoeren. Het resultaat van die review moet eind januari 2011 besproken worden door de Commissie van Advies CIOT. In deze commissie hebben onder meer vertegenwoordigers van het Ministeries van Justitie, Economische Zaken en Binnenlandse zaken en andere stakeholders zitting.

Of dit de praktijk van de bevragingen echt gaat verbeteren is alles behalve duidelijk. Het lijkt vooral veel bureaucratie op te leveren, bovendien worden de controles niet door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Waarschijnlijk zal pas in het jaarverslag over 2011 duidelijk zijn of al deze stappen het gewenste effect hebben.

In tussentijd zal ook het College Bescherming Persoonsgegevens zich in de discussie mengen. Uit de brief van de minister aan de opsporings- en inlichtingendiensten blijkt dat ook het CBP een onderzoek is begonnen.