This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Inzet studenten door politie voor online surveilance

Afbeelding: Loverboys 2012 van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

De Telegraaf meldde dat de politie studenten inzet om op internet criminelen op te sporen. Het project lijkt vooral bedoeld om “op een andere manier te werken”.

Aanleiding

In het artikel Studenten speuren cybercriminelen op schrijft de Telegraaf:

Politie en justitie binden via undercoveracties op internet de strijd aan met cybercriminelen. Werkstudenten werken onder regie van de politie als speurneus om digitale loverboys en fraudeurs op dating- en chatsites te ontmaskeren.

De minister schreef in reactie op vragen aan de Tweede Kamer:

In de pilot wordt een methode uitgeprobeerd waarin met flexibele inzet van interne en externe deskundigen en in samenwerking met het Openbaar Ministerie strafbare feiten op internet worden aangepakt. De werkzaamheden van de externe deskundigen, onder wie studenten, beperken zich tot het themagericht signaleren binnen open bronnen op internet. Dit houdt in dat zij actief zijn in de fase voorafgaand aan (eventuele) opsporing, zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van opsporingsbevoegdheden. […] De pilot liep tot en met 30 juni 2012 en is gericht op het aanpakken van de handel in illegale drugs en valse medicijnen op internet en het aanpakken van online loverboys.

Verzoek

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik de politie Kennemerland om alle documenten rondom dit project openbaar te maken. Te denken valt aan documenten over de doelstelling, kosten, inrichting, ervaringen en resultaten van de pilot, protocollen, juridische afwegingen en de correspondentie met het Openbaar Ministerie, de externe deskundigen, de Raad van Korpschefs en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Met haar beslissing maakte het korps de volgende documenten openbaar:

De afkorting staat voor VFNT staat voor “virtuele flexibele netwerk teams”. Het is bedoeld als methode van werken waarbij alles draait om “teams die vanuit de gedachte van integraal netwerkgericht opsporen per thema flexibel worden samengesteld […], waarbij gekeken wordt naar de vereiste specifieke deskundigheid, zonder dat hiervoor enige formatieve handeling aan ten grondslag ligt.” PAC is het Programma Aanpak Cybercrime.

Volgens één van de documenten wordt het project afgerond met een eindrapport. Dat rapport is echter nog niet opgesteld. Als het af is, wordt het alsnog openbaar gemaakt.