This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR provincie Noord-Brabant

Schermafdruk maatregelenkaart Beter Benutten van wegen (Provincie Noord-Brabant)

De provincie gebruikt camera’s die de kentekens van passerende auto’s kunnen registreren voor het registreren van het reisgedrag van automobilisten.

Verzoek

Ook de provincie Noord-Brabant houdt bij hoe automobilisten de provinciale wegen gebruiken. De provincie wil graag weten of je de noordelijke of de zuidelijke weg gebruikt als je van A naar B onderweg bent. Daarvoor registreren camera’s op tal van wegen de kentekens van de passerende auto’s. Die informatie wordt gebruikt om de databank van de NDW te vullen.

Ruim een jaar geleden deed ik een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek had betrekking op alle camera’s die de kentekens van passerende auto’s kunnen vastleggen. Ik vroeg daarbij onder meer naar informatie over de technische, organisatorische en juridische inrichting van de systemen, de locaties van de camera’s, de doelstellingen van de systemen, de beveiliging, de opslagtermijnen en het transport van de geregistreerde gegevens, alle afspraken met derden over de systemen en de geregistreerde gegevens, de investerings- en operationele kosten, evaluaties, onderzoeken en interne en externe communicatie.

Beslissing

Er was een ingebrekestelling voor nodig, maar eind april besliste de gemeente. Daarbij werden de volgende documenten openbaar gemaakt:

Locaties van de camera’s

De locaties zijn opgenomen in de twee ongedateerde bestanden. Het eerste bestand gaat over de camera’s die zijn opgehangen in opdracht van de provincie, het tweede bestand gaat over de camera’s die opgehangen zijn na een aanbesteding door het NDW.