This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebrekkige onderbouwing geen bezwaar verlenging cameratoezicht

De Gemeente Terneuzen besloot recent tot verlenging van het cameratoezicht. Ondanks dat het nut van de camera's niet kon worden onderbouwd, heeft de burgemeester daartoe besloten op advies van de politie en het Openbaar Ministerie. Uit de nu openbaar gemaakte documenten blijkt dat problemen met een systeem van de politie ervoor gezorgd hebben dat de onderbouwing ontbreekt.

Begin 2007 heeft de burgemeester van de Gemeente Terneuzen besloten tot het instellen van cameratoezicht in de stad. In het besluit is vastgelegd dat het cameratoezicht voor vier jaar toegepast zou worden en dat het minimaal twee maanden voor het aflopen van deze termijn een evaluatie moet plaats vinden. Op basis van deze evaluatie mag de burgemeester tot verlenging beslissen.

Cijfermatige onderbouwing ontbreekt

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur zijn alle documenten over de verlenging openbaar gemaakt, waaronder de evaluatie. De conclusie van de evaluatie is dat het cameratoezicht in het uitgaansgebied, in samenhang met de overige maatregelen, volledig aan de doelstelling bescherming openbare orde en veiligheid voldoet. De onderbouwing daarvan is echter nihil: aan de effecten van het cameratoezicht is slechts één paragraaf gewijd.

Daarin wordt verwezen naar de reactie van de politie en worden alleen de gebruikelijke argumenten voor cameratoezicht genoemd. Zo zouden de camera's de mogelijkheid bieden voor het effectief en efficiënt inzetten van politieagenten, worden beginnende incidenten in de kiem gesmoord en hebben de beelden "reeds in vele gevallen geleidt tot effectieve opsporing en vervolging". Meer aandacht voor de effectiviteit van de camera's is er in de evaluatie niet, laat staan een cijfermatige onderbouwing.

Dat die onderbouwing ontbreekt is niet omdat de gemeente daar niet om gevraagd heeft. In mei vroeg de gemeente aan de korpsbeheerder om een incidentenoverzicht over de jaren 2007 tot en met de eerste helft van 2010. In een reactie schrijft de politie dat zij ergens in 2008 over is gegaan op een nieuw computersysteem. Dit systeem "zorgt voor problemen" waardoor het de korpschef niet lukt volledige en betrouwbare cijfers voor de periode 2008 tot en met 2010 aan te leveren. Over de situatie tot het moment van vervanging van het computersysteem spreekt de korpsbeheerder in zijn geheel niet.

Beeldkwaliteit lange tijd onvoldoende

Uit het rapport blijkt ook dat beeldkwaliteit een tijdlang onvoldoende moet zijn geweest. De problemen met de straatverlichting zijn grotendeels verholpen.

Ook blijkt dat gedurende lange tijd de beeldkwaliteit van de camera's onder de maat was door problemen met de bekabeling. In het rapport wordt geconstateerd dat, tot in 2009 in een nieuwe bekabeling is geïnvesteerd, de verbindingen niet voldeed en dat de beelden op het politiebureau hierdoor niet voldoende uitgelezen konden worden. Of de kosten van deze investering, 25.000 euro, voorzien waren, wordt niet duidelijk.

Onvoorzien waren in ieder geval de kosten voor de vervanging van één van die vier camera's, dat 2.900 euro kostte.