This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Eindrapportage project ANPR (politie Rotterdam-Rijnmond)

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Uit een eerder openbaar gemaakte rapportage bleek dat de politie in de regio Rotterdam onderzocht of het de camera’s die gebruik worden voor het handhaven van de openbare orde, ook kon gebruiken voor het registreren van de kentekens van passerende auto’s. De conclusies van dat onderzoek waren vastgelegd in een rapport dat niet openbaar was.

Verzoek

In het rapport Herziene evaluatie ANPR staat:

De inzetbaarheid van ANPR is ook gebleken uit de diverse opstellingen die mogelijk zijn. […] Een mogelijke vierde opstelling betreft het gebruik van reeds opgestelde camera’s in de stadscentra ten behoeve van toezicht op de openbare orde. In de pilot is een dergelijke opstelling niet getest, maar in Rotterdam-Rijnmond staat momenteel een proefopstelling waarin de bruikbaarheid van dergelijke camera’s ten behoeve van ANPR wordt onderzocht.

Hierbij wordt verwezen naar deze voetnoot:

Eind 2006 zal een eindconclusie zijn geformuleerd ten aanzien van de inzetbaarheid van een dergelijke opstelling voor ANPR.

Dat is best interessant. Zouden in Rotterdam de camera’s die eigenlijk voor andere doeleinden zijn opgehangen ook gebruikt worden voor het registreren van de kentekens van alle passerende auto’s? Of de camera’s bruikbaar geacht worden, moeten te lezen zijn in het document dat niet openbaar is.

Met een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is de politie Rotterdam-Rijnmond gevraagd het rapport openbaar te maken.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Openbaar gemaakt:

  1. Eindrapportage project ANPR

Naschrift

In het rapport wordt gesproken over de Ring of Steel, naar het Londonse voorbeeld. Het idee is dat er camera’s die kentekens registreren op de rand van het gebied met toezichtscamera’s worden geplaatst. Is er een hit op een van de ANPR camera’s, kan een politieambtenaar de auto verder volgen via het beeld van de CCTV camera’s. Dit is overigens bij een plan gebleven.

Ook blijkt uit het rapport dat de politie onderzoekt of het mogelijk is om de kentekens over te nemen van de camera’s die door de gemeente worden ingezet voor verkeersmanagement. Als die eenmaal zijn aangesloten, is het aantal camera’s waarmee de bewegingen van auto’s geregistreerd kunnen worden explosief gestegen naar meer dan 400.

In het rapport worden behoorlijk wat afkortingen gebruikt.

BBZ Beleids- en Bestuurszaken
BOF Back Office Systeem
DHV Directe Hulpverlening
DRI Dienst regionale informatievoorziening
EXO Executieve ondersteuning
EXO-CT Executieve ondersteuning- cameratoezicht
EXO-VP Executieve ondersteuning- Verkeerspolitie
ISO Intake Service & Ondersteuning
IVW Inspectie verkeer & waterstaat
OAV Opsporen aanhouden voorgeleiden
PD plaats delict
PID Politieke inlichtingen dienst
RIO Regionale informatie Organisatie
ROG Regionaal ondersteuningsteam
TGO Team Grootschalig optreden
WP Wijkpolitie