This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt

Afbeelding: hemp agrimony - Eupatorium cannabinum van joysaphine | Licentie: CC BY-NC 2.0

Begin van de zomer hield de Minister van Justitie een toespraak bij de ondertekening van het Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt. In de toespraak benadrukte de minister dat de gemaakte afspraken afdoende garanties bieden voor de bescherming van de privacy. Een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur maakt die afspraken openbaar.

Verzoek

In de toespraak zei de minister:

Ik wil hier overigens benadrukken dat we in de aanloop naar deze pilot uitvoerig hebben stilgestaan bij de privacy aspecten van deze informatieuitwisseling. Het convenant en de gemaakte afspraken bieden hiervoor in mijn ogen afdoende garanties.

Helaas zijn dat convenant en een afschrift van de gemaakte afspraken niet gepubliceerd. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het Ministerie van Justitie gevraagd deze documenten alsnog openbaar te maken.

Openbaar gemaakte documenten

In de beslissing werden de volgende documenten openbaar gemaakt:

  1. Convenant pilot publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt (7 juli 2010)
  2. Beschrijving van de regionale pilot publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt
  3. Landelijk kader publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt
  4. Persbericht “Gegevensuitwisseling bij bestrijding georganiseerde hennepteelt
  5. Vragen en antwoorden over de publiek-private informatie-uitwisseling
  6. Memo informatie-uitwisseling publiek-privaat (Politie, Raad van Hoofdcommissarissen, 10 september 2009)
  7. Persinformatie Platform Energiediefstal (Netbeheer Nederland, juni 2009)
  8. Brief aan CBP (Ministerie van Justitie, 5 juli 2010)

De beslissing bevat ook een overzicht van alle documenten die geweigerd zijn. In bijna alle gevallen is informatie geweigerd omdat het persoonlijke beleidsnotities van ambtenaren betreft.