This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt, episode 2

Verschillende politieregio's hebben met woningcorporaties en energieleveranciers afspraken gemaakt over het delen van gegevens over huurders die betrokken zijn bij hennepkwekerijen. Eerder maakte het Ministerie van Justitie op mijn verzoek documenten hierover openbaar. Ik ging in bezwaar, omdat een aantal essentiële documenten vergeten was.

Bezwaar

Eind juli verzocht ik het Ministerie van Justitie met een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om de documenten rond het Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt openbaar te maken. In september volgde de beslissing van het ministerie en werden een achttal documenten openbaar gemaakt. Een ervan was het convenant zelf. In het convenant werd expliciet verwezen naar een beveiligings- en communicatieplan. 

Artikel 4c van het Convenant pilot publiek-private informatieuitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt luidt:

[De convenantpartners] treffen daartoe ten minste de wettelijk vereiste maatregelen van technische en organisatorische aard, welke worden vastgelegd In een Informatiebeveiligingsplan. Dil plan wordt opgesteld door de projectgroep en vastgesteld door de convenantpartijen. De gegevensultwlsseling op grond van dit convenant vangt niet eerder aan dan nadat genoemd plan Is vastgesteld.

In hoofdstuk 5 van de Beschrijving regionale pilot publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt, dat volgens artikel 1f van het convenant deel uitmaakt van het convenant, staat onder meer:

De volgende acties zijn afgerond en vastgesteld voor de inwerkingtreding van het convenant op 1 juli 2010. […] Maken van een informatiebeveiligingsplan […] Maken van een communicatieplan door betrokken partijen in samenspraak met het ministerie van Justitie. Het InformatIebeveilIgingsplan en het communicatieplan maken, na vaststelling, onlosmakelijk deel uit van deze pIlotbeschrijving.

De twee genoemde documenten, het informatiebeveiligingsplan en het communicatieplan, maken wel onlosmakelijk deel uit van het convenant, maar zijn niet openbaar gemaakt. Ik tekende bezwaar aan.

Beslissing op bezwaar

Begin januari besliste het ministerie op mijn verzoek. De volgende documenten werden (gedeeltelijk) openbaar gemaakt:

Zoals was te verwachten is zijn grote delen van het beveiligingsplan onleesbaar gemaakt.