This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Brieven aan opsporingsdiensten inzake CIOT audit (Justitie)

In antwoord op kamervragen gaf de Minister van Justitie aan een brief aan de opsporings- en inlichtingendiensten te hebben gestuurd waarin hij hen vraagt de aanhoudende onzorgvuldigheden bij de bevragingen van het CIOT aan te pakken. Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur werd deze brief openbaar gemaakt.

Verzoek

In een brief aan de Tweede Kamer beantwoorde de Minister van Justitie op 6 september 2010 vragen van het kamerlid Peters over de zorgwekkende praktijk van de bevragingen van het CIOT. Uit een audit verslag bleek dat voor het derde jaar op rij opsporingsambtenaren bij bevragingen niet de juiste procedures doorlopen en mogelijk onrechtmatige bevragingen doen. In zijn brief noemde de minister een brief die hij aan de opsporings- en inlichtingendiensten gestuurd heeft waarin hij hen vraagt een aantal maatregelen te treffen.

De maatregelen die de minister noemt:

In mijn brieven aan de BIOD’s heb ik hun gevraagd om de volgende maatregelen te treffen:

  • toetsen of (het proces van) bevragingen via het CIOT-informatiesysteem voldoet aan de normen die zijn gesteld in wet- en regelgeving en de afspraken met het CIOT en dit mij schriftelijk te bevestigen;
  • in de gevallen dat niet aan deze normen wordt voldaan, een verbeterplan op te stellen;
  • een systeem van toezicht en controle op de bevragingen via het CIOT informatiesysteem in te richten om de rechtmatigheid van de bevragingen van het CIOT te borgen;
  • de rechtmatigheid van de bevragingen te verbeteren en de controle hierop zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. Daarvoor is het noodzakelijk om de werkprocedures landelijk te uniformeren.

Bovendien heb ik aangeboden, waar nodig, te ondersteunen en te faciliteren bij het inrichten van de compliance met betrekking tot de CIOT-bevraging.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd de minister gevraagd deze brief openbaar te maken.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

In een op 21 oktober 2010 gedateerde brief maakte de minister zijn beslissing bekend en maakte de volgende documenten openbaar:

Uit de brief blijkt dat de minister de opsporings- en inlichtingendiensten gevraagd heeft maatregelen te nemen om het proces van CIOT bevragingen te verbeteren.