This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Bewaarplicht gegevens 50.000 keer bevraagd

Afbeelding: Tap van Thomas Hawk | Licentie: CC BY-NC

In het jaarverslag over 2010 zijn voor het eerst cijfers opgenomen over bevragingen van gegevens die opgeslagen worden in het kader van de bewaarplicht. Er zijn in 2010 bijna 50.000 bevragingen “in historische context” geweest.

Sinds 1 januari 2010 wordt bijgehouden hoeveel bevragingen in het kader van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens zijn gedaan. In het jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie is alleen het aantal bevragingen van historische verkeers- en identificerende gegevens in de tweede helft van 2010 opgenomen. Waarom dat is, is niet duidelijk. Het aantal van 24.012 bevragingen over zes maanden, maakt dat er over heel 2010 waarschijnlijk bijna 50 duizend bevragingen zijn geweest.

Uit de cijfers blijkt het aantal telefoonnummers dat is getapt vorig vorig jaar licht is afgenomen. Het  aantal getapte nummers ligt nu net onder het nivo van 2007, toen het ministerie dat aantal begon bij te houden. Ook het gemiddeld aantal taps per dag is met 1.635 is gedaald tot net onder het niveau van 2007. De taps van de inlichtingendiensten zijn hier niet bij inbegrepen, die blijven geheim.

Het aantal internettaps bedroeg in 2010 iets meer dan 1.700, met gemiddeld 131 taps per dag. Hoeveel taps er in de voorgaande jaren waren, weet niemand. Het KLPD stelde eerder vast dat het niet mogelijk is “om op geautomatiseerde wijze, betrouwbare (valide) gegevens te genereren ten aanzien van het aantal taps op internetaansluitingen”.

De cijfers over de bevragingen in het kader van de bewaarplicht zijn gepubliceerd in het jaarverslag van het ministerie, maar waren ook al onderwerp van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.