This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Aantal op rechtmatigheid onderzochte bevragingen?

In Vetrouwen in de integriteit van de ambtenaar geef ik een samenvatting van de buit van mijn WOB-verzoek inzake artikel 8 van de regeling Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. In het artikel Ciot; De telefoongids van de overheid op hackblog.nl stelt iemand een vraag over de rechtmatigheid van de bevragingen.

75 dossiers, maar aantal bevragingen onduidelijk

De vraag luidt:

Rejo heeft op zijn website een goede managementsamenvatting geschreven van de 46 pagina’s tellende audit. Sorry Rejo, verder dan de derde alinea van je verhaal ben ik niet gekomen. Ik las namelijk het volgende “Slechts in één enkel geval kon geen onderbouwing voor een bevraging worden gegeven en werd deze dan ook als onrechtmatig beschouwd.” Toen ik dit las begon ik te denken; “hoeveel bevragingen zijn er onderzocht, 2, 5, 10 of 100?”

Dat antwoord is niet precies af te leiden uit het rapport. Een indicatie is wel mogelijk.

De auditors hebben in de periode van 1 september tot 30 november 2008 zestien opsporingsdiensten bezocht. Dat zijn acht diensten die ze het jaar ervoor ook hebben bezocht (om te zien of ze iets met de aanbevelingen hebben gedaan) en acht diensten die ze voor het eerst hebben bezocht. Bij elk van die diensten, hebben ze voor het onderzoek naar de rechtmatigheid van de bevragingen, vijf dossiers getoetst.

Eén van de bezochte opsporingsdiensten heeft geen inzage in de dossiers verleend, zich beroepend op haar VIR-BI status. VIR-BI staat voor “Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie” en stelt eisen aan de beveiliging van “bijzondere informatie”. Dat is informatie waarvan men vreest dat kennisname door niet-rechtigden schadelijk is voor de belangen van de Staat of bondgenoten (staatsgeheim) of voor één of meer ministeries (niet-staatsgeheim). De auditors hebben uiteindelijk geen toegang gekregen.

Dat betekent dus dat de bevragingen van 75 dossiers onderzocht zijn. Hoeveel bevragingen dat dan precies zijn is niet te achterhalen, omdat niet duidelijk is uit hoeveel bevragingen in elk van die dossiers zijn opgenomen.