This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Inzage persoonsgegevens Cendris

In februari 2009 deed ik een verzoek inzage persoonsgegevens bij Lotto, naar aanleiding van ongevraagde reclame die me was toegezonden. Lotto antwoorde dat haar gegevens afkomstig waren uit het Nationaal Consumenten Bestand van Cendris. Wat zou Cendris van mij zoal hebben?

Cendris kent iedereen

Lotto schreef over de afkomst van mijn gegevens in haar database:

Onze gegevens zijn afkomstig uit het Nationaal Consumenten Bestand (NCB). […] Het Nationaal Consumenten Bestand is het meest complete en actuele bestand van nagenoeg alle mailbare adressen in Nederland: 6,5 miljoen adressen en bijbehorende telefoonnummers van consumenten.

Dat NCB is een product van Cendris (dat als tagline “Cendris kent iedereen” gebruikt). Cendris schrijft zelf over haar “doelgroepadressen“:

Het Nationaal Consumenten Bestand geeft ons toegang tot ongeveer 7,3 miljoen huishoudens in Nederland. Cendris beschikt over meerdere consumentenbestanden met meer dan 1.000 kenmerken. U kunt altijd de juiste doelgroep met de juiste kenmerken daarin vinden. De Doelgroepwaaier geeft een overzicht van deze doelgroepen met bijbehorende kenmerken.

Dat maakt nieuwsgierig, niet? Half maart ontving Cendris mijn verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens:

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 35, lid 1, verneem ik graag welke persoonsgegevens van mij door u worden verwerkt. Zoals in Wbp artikel 35 lid 2 is vermeld, verwacht ik dat deze mededeling een volledig overzicht daarvan bevat.
Een kopie van mijn identiteitsbewijs is als bijlage opgenomen.

Op 26 maart krijg ik een aangetekende brief toegestuurd. De brief is automatisch opgemaakt, inclusief handtekening. Cendris schrijft:

Onder verwijzing naar uw brief van 13 maart 2009 bericht ik u als volgt:

Cendris Dataconsulting B.V. (verder: Cendris) is een databasemarketing-bedrijf dat gespecialiseerd is in doelgroepinformatie en datakwaliteit. Cendris beschikt daarvoor over een adressenbestand het Nationaal Consumentenbestand (NCB) en over het bestand Verhuisdata.

Hieronder treft u een overzicht aan van de door Cendris verwerkte gegevens die uzelf betreffen.

Gegevensverwerkingen
Uw gegevens zijn opgenomen in het bestand Verhuisdata.
Het betreft de volgende gegevens:

Verhuisdata
Huidige adres[naam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer (“-“), vanaf datum]

Oud adres
[postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer (“-“), vanaf datum (“-“), verhuidcode (“C, er blijft iemand wonen maar niet met dezelfde achternaam”)]

Doeleinden gegevensverwerking Verhuisdata

 1. Het bewerken, verrijken en valideren van eigen bestande van Cendris.
 2. Het leveren van producten/diensten aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van volledigheid, actualiteit en kwaliteit van databases.
 3. Het eigen gebruik en leveren aan natuurlijke en rechtspersonen van producten/diensten in het kader van data- en marktanalyse, segmentatie en consultancy.
 4. Verlenen van (sub)licenties op en het overeenkomstig die (sub)licenties leveren van producten/diensten van Cendris aan natuurlijke en rechtspersonen voor eigen intern gebruik binnen Europa, v.w.b. direct marketingactiviteiten, validatie, marktanalyse.
 5. Het aanbieden van verhuisgerelateerde diensten/producten en de adminsitratieve en financiële afhandeling daarvan.
 6. Het leveren van een bijdrage aan de verwezenlijking van bedrijfsdoelstellingen van Cendris en aan haar gerelateerde ondernemingen.
 7. Het ontwikkelen, vervaardigen, ter beschikking stellen of uitgeven van informatieproducten/diensten en de bevordering van volledigheid, actualiteit en kwaliteit van databases mede ten behoeve van derden.
 8. De uitvoering of toepassing van wetten, waaronder het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 9. Het verkrijgen van management informatie, de ontwikkeling van producten en diensten, het bepalen van de (algemene) strategie of andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

 

Ontvangers van gegevens Verhuisdata

 1. Organisaties, waaronder Cendris organisaties, die daartoe een verzoek hebben gedaan en dienaangaande een overeenkomst hebben gesloten.
 2. Medewerkers voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie, waaronder medewerkers Marlketing, Verkoop, Analyse.
 3. Directie.
 4. Personen of instanties in het kader van wettelijke verplichtingen.
 5. Personen of instanties in het kader van juridische procedures.

 

Herkomst gegevens Verhuisdata
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand Verhuisbericht van de Koninklijke TNT Post B.V.

Uw gegevens afkomstig van het Verhuisbericht zijn niet geblokkeerd voor wervingsdoeleinden. Als u uw gegevens daarvoor alsnog wilt laten blokkeren, dan kunt u daarover contact met mij opnemen via het e-mailadres: [e-mailadres] of telefonisch via [telefoonnummer].

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Dat laatste lijkt mij ook het geval.